Informacje podstawowe

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Głogów, nieposiadającą osobowości prawnej, finansowaną z budżetu Gminy.
Realizuje zadania własne Gminy z zakresu wspierania rodziny, profilaktyki problemowej, opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości, udzielania schronienia osobom bezdomnym oraz znajdujących się w trudnych sytuacjach losowych. Do zadań Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny należy realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałaniu Przemocy, a także Koordynowanie na terenie Głogowa realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

 

Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie kieruje Dyrektor, który działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Głogowa. Dyrektor odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie jednostki, reprezentuje Centrum na zewnątrz w ramach pełnomocnictwa.   

Stanowiska Kierownicze w MCWR:
Dyrektor - Arleta Zawadzka
Główny Księgowy - Katarzyna Toll
Kierownik Działu Profilaktyki i Wspierania Rodziny - Magdalena Lembicz- Staniukiewicz
Kierownik Izby Wytrzeźwień i Noclegowni - p.o. Bartosz KubiakInformacje nieudostępnione w Biuletynie :  Zgodnie z art. art. 8 ust.4 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informujemy, że informacje publiczne, które nie są u dostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, na wniosek zainteresowanego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2018 11:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 640
11 grudnia 2018 11:53 (Arleta Zawadzka) - Zmiana treści zakładki.
11 grudnia 2018 09:18 (Administrator ) - Zmiana treści zakładki.
11 grudnia 2018 09:17 (Administrator ) - Zmiana treści zakładki.